Veel gestelde vragen Open Hiring®

  

Hieronder vindt u een lijst met de meest gestelde vragen rondom het programma Open Hiring™. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Over Open Hiring
Toggle
Is Open Hiring nieuw?

In Nederland is Open Hiring nieuw. In Amerika wordt Open Hiring al 35 jaar succesvol toegepast door Greyston. Bernie Glassman startte in 1982 vanuit de boeddhistische basisprincipes een bakkerij. Hij wilde de armoede bestrijden door werk te creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen. Het principe dat hij bedacht, was simpel: als je wilt werken, kom je naar de bakkerij om je naam op een lijst te zetten. Als er dan vervolgens een plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag. Greyston heeft in Amerika zo al veel mensen aan een baan geholpen.

Toggle
Hoe werkt Open Hiring precies?

Dat weten we in Nederland nog niet. We weten alleen hoe Greyston het aanpakt binnen de Amerikaanse context. Samen met Greyston en werkgevers in Nederland gaan we nu aan de slag om de Nederlandse variant te ontwikkelen. In hoofdlijnen is de aanpak als volgt:

Een bedrijf zet vacatures met perspectief op vast dienstverband open voor Open Hiring. Als je als werkzoekende gemotiveerd bent om te werken en denkt het geboden werk aan te kunnen, dan zet je je naam op een vacaturewachtlijst die klaarligt bij het bedrijf. Als er vervolgens plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag en kun je laten zien wat je kunt. Je wordt als iedere andere medewerker aangesproken op je huidige functioneren, niet op je verleden.

Vanaf de eerste dag krijg je betaald, steun voor persoonlijke omstandigheden en kunnen belemmeringen om te werken, worden aangepakt. En dat kan met training en coaching te maken hebben op het werk, maar ook met hulp bij de persoonlijke situatie. Wat telt, is de motivatie om de geboden kans aan te willen pakken.

Toggle
Voor wie is Open Hiring bedoeld?

Open Hiring is voor iedereen die gemotiveerd is om te werken. Voor mensen die nu langs de kant van de arbeidsmarkt staan, om wat voor reden dan ook, biedt Open Hiring echt een kans op een baan waarin je kunt laten zien wat je waard bent. Veel mensen krijgen daar nu geen kans voor, omdat zij in sollicitaties worden afgewezen op zaken als leeftijd, een ‘verkeerde’ achternaam of persoonlijke omstandigheden uit het verleden. Open Hiring is een manier om iedereen een eerlijke kans te geven op werk.

Toggle
Creëert Open Hiring nieuwe banen?

Open Hiring heeft als doel om banen die voor een select aantal medewerkers bereikbaar zijn, open te stellen voor een bredere groep. Er komen geen banen bij, maar het effect zou wel moeten zijn dat meer mensen een kans krijgen om het werk uit te voeren.

Toggle
Is Open Hiring alleen voor sociaal ondernemers/social entrepreneurs weggelegd?

Open Hiring is voor werkgevers toepasbaar die niet afhankelijk zijn van een geldstroom gekoppeld aan een specifieke doelgroep.  Wanneer je als werkgever bereid bent iedere werkzoekende aan te nemen die zich meldt voor de vacature en deze medewerker vervolgens zicht wilt bieden op een vast dienstverband, dan kan Open Hiring bij je passen. Niet iedere werkgever heeft werk dat direct vanaf dag één loonwaarde kent. Maar het ruimer openstellen van de deur en oog hebben voor persoonlijke ontwikkeldoelstellingen is een goed uitgangspunt voor iedere functie.

Toggle
Gaat Open Hiring in Nederland werken?

Bij Greyston in Amerika heeft Open Hiring zijn succes bewezen. In 35 jaar zijn er al veel mensen via het bedrijf aan een baan gekomen. Dit heeft ook een positief effect gehad op de lokale gemeenschap waar Greyston onderdeel van uitmaakt. De ervaring die in Amerika is opgedaan, is nu rijp om verder verspreid te worden. In Nederland heeft Greyston in Start Foundation de partner gevonden om dat uit te gaan proberen. Om te achterhalen of Open Hiring in Nederland ook werkt, worden er pilots gestart met bedrijven. Onder leiding van de Open Universiteit van Amsterdam  wordt in opdracht van Start Foundation onderzocht hoe Open Hiring in de praktijk invulling krijgt en wat effecten zijn voor zittende en nieuwe werknemers. Open Hiring heeft in Nederland dus nog een experimenteel karakter.

Toggle
Amerika en Nederland verschillen van elkaar. Is Open Hiring hier wel haalbaar?

Sinds de start van de samenwerking met Greyston in Amerika heeft er een haalbaarheidsonderzoek* plaatsgevonden voor de Nederlandse situatie. De verschillen in wet- en regelgeving en cultuur tussen Amerika en Nederland maken dat het concept zich niet een-op-een laat kopiëren. Daarom voeren we in Nederland kleinschalige experimenten uit bij een aantal pilotbedrijven om te ontdekken welke aanpassingen nodig zijn. Het is een spannende uitdaging. Klik hier om het haalbaarheidsonderzoek te downloaden.

* Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim.

Toggle
Wat voor soort vacatures worden ingevuld via Open Hiring? Gaat het alleen om ongeschoold en zwaar werk of kan het ook gelden voor technische en kantoorbanen?

De banen die nu via Open Hiring wordt aangeboden, betreffen veelal ongeschoold werk. Werkgevers wagen met Open Hiring een sprong in het diepe en lopen daarmee een risico. Dan is het logisch dat het gaat om vacatures waarvoor minder in werktijd vereist is, want dan kun je Open Hiring snel oppakken. Maar Open Hiring is zeker ook geschikt voor andersoortig werk. Dat komt in een latere fase aan bod.

Toggle
Hoe meet je het succes van Open Hiring? Werkt het voor de bedrijven en de werknemers?

Er lopen enkele wetenschappelijke onderzoeken naar Open Hiring waarvan de resultaten later dit jaar bekend worden. Wat we zien, is dat werkgevers en werknemers enthousiast en trots zijn. Open Hiring creëert daardoor een sympathieke cultuur en je kweekt er goodwill mee voor je onderneming. Het heeft daardoor een enorme aantrekkingskracht. Een ander effect van Open Hiring is dat het werkgevers, werknemers en overheid aan dezelfde tafel krijgt. Voorwaarde is wel dat je gelooft in de kracht van het concept. Want je moet bereid zijn erover mee te denken.

Toggle
Welke ondersteuning biedt Start Foundation?

Wij informeren en inspireren. Alle ervaringen met Open Hiring delen wij, zowel met werkgevers als werknemers. Daarnaast proberen we reserves weg te nemen bij ondernemers. Als ze belemmeringen zien, proberen wij met hen een oplossing daarvoor te vinden. En we investeren in de Life coach en helpen de werkgever bij het opstarten van Open Hiring.

Toggle
Wat kan de overheid betekenen bij het faciliteren en ondersteunen van Open Hiring?

In de eerste plaats het denken in hokjes loslaten. Als iemand op de arbeidsmarkt niet meekomt, wees dan bereid om ook de achtergrond en context goed te bekijken en zoek van daaruit naar een oplossing. En geef ruimte aan sociale ontwikkelingsbedrijven, want er zal altijd een groep werkzoekenden overblijven die in het reguliere werk niet aan de bak komt. Die zijn aangewezen op werktrajecten die de oude SW-bedrijven kunnen opzetten. Dat is een rol die de overheid moet oppakken.

Toggle
Welke branches lenen zich het beste voor Open Hiring? Is deze aanpak geschikt voor elke sector?

We zijn nog geen sectoren tegengekomen waar Open Hiring niet werkt. Maar sommige branches haken sneller aan dan andere. De schoonmaaksector is zeer actief. Een andere kansrijke bedrijfstak is de zorg. Daar verloopt de introductie wat langzamer en moet je creatiever zijn, omdat in deze sector veel wettelijke regels en bepalingen gelden. Ook de logistiek en productie- en assemblagewerk zijn heel geschikt voor Open Hiring.  

Toggle
Is Open Hiring hetzelfde als beschut werken?

Nee. Open Hiring gaat om reguliere vacatures en normale banen.

Initiatiefnemers
Toggle
Wie zijn de initiatiefnemers?

Initiatiefnemers zijn grondlegger Greyston en maatschappelijk ontwikkelaar en investeerder Start Foundation. Als maatschappelijk ontwikkelaar is Start Foundation continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Het Amerikaanse bedrijf Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring werk aan mensen die het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Greyston en Start Foundation zijn een samenwerking aangegaan om Open Hiring te vertalen naar de Nederlandse situatie. Via het programma Open Hiring wordt de haalbaarheid in Nederland onderzocht en in de praktijk getest. Met het uiteindelijke doel ook in Nederland mensen die nu aan de zijlijn staan, een kans te bieden op een baan.

Toggle
Waarom vinden jullie dat Open Hiring in Nederland nodig is?

Het gaat goed met de Nederlandse arbeidsmarkt. Steeds meer mensen hebben een betaalde baan. Toch blijven er nog grote groepen mensen aan de kant staan. Zo’n 732.000 op dit moment. 80% daarvan is laag- of middelbaar opgeleid. Zij komen niet aan het werk, omdat het werving-en-selectieproces nog steeds veel mensen bewust en onbewust uitsluit. Bijvoorbeeld mensen zonder diploma’s of met weinig opleiding, ouderen  en asielmigranten. Genoeg mensen die graag aan de slag willen, maar niet de kans krijgen te laten zien wat zij waard zijn. Open Hiring kan een innovatieve methode zijn om aan deze mensen kansen te bieden.

Toggle
Hoe gaan jullie met Open Hiring in Nederland aan de slag?

In Nederland zetten we met werkgevers kleinschalige experimenten op om te ontdekken hoe Open Hiring kan worden aangepast om ook hier mensen die aan de zijlijn staan, kansen te bieden op een baan. MamaLoes is het eerste pilotbedrijf dat in de praktijk aan de slag is gegaan. Dit bedrijf voert nu al een zeer open aannamebeleid en hoopt via het programma veel te leren van het Amerikaanse model. Chain Logistics, een logistieke dienstverlener met vestigingen in Nijmegen en Uden, is als tweede pilotbedrijf gestart. Het bedrijf ziet Open Hiring als middel om een nieuwe dimensie te geven aan sociaal ondernemen. Meer werkgevers hebben interesse getoond om als pilotbedrijf deel te nemen. Om te achterhalen of Open Hiring ook impact heeft, wordt met evaluatiestudies onderzocht hoe Open Hiring in de praktijk invulling krijgt en wat effecten zijn voor zittende en nieuwe werknemers.

Toggle
Waar lopen er Open Hiring-pilots?

Het eerste pilotbedrijf waar vacatures via Open Hiring zijn opengesteld, is MamaLoes. Het bedrijf verkoopt babyartikelen en is gevestigd in Goirle. MamaLoes heeft naast een webwinkel ook  vijf fysieke winkels. Er werken in totaal ca. 130 mensen bij MamaLoes. De 80 uur waarvoor de wachtlijst is opengesteld, betreffen laagdrempelig werk in het magazijn in Goirle.

Het tweede pilotbedrijf is Chain-Logistics, een logistieke dienstverlener met vestigingen in Nijmegen en Uden. Er werken in totaal ca. 75 mensen bij Chain-Logistics. De vacature waar de wachtlijst is opengesteld, betreft assemblagewerk in de vestiging in Uden.

Toggle
 Waarom doet Chain-Logistics mee met Open Hiring?

Chain-Logistics neemt al vaker medewerkers aan die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.  Open Hiring zien zij als een innovatieve methode om nog meer mensen kansen te bieden en gemotiveerde mensen binnen te halen. De rol van life coach wordt door een medewerker van Chain-logistics ingevuld, die daarvoor de nodige expertise in huis heeft. En is het interessant om te volgen of er mensen zijn die via Open Hiring als assemblagemedewerker binnen komen, door kunnen groeien naar bijvoorbeeld chauffeur. Daarnaast wil ook Chain-Logistics een ambassadeursrol richting andere werkgevers vervullen.

Toggle
Waarom doet MamaLoes mee met Open Hiring?

MamaLoes is van huis uit al een bedrijf met een zeer open aannamebeleid vanuit de intrinsieke motivatie van de oprichters (Loes en Marco) dat iedereen kansen moet krijgen in het leven. Door de jaren heen zijn er al heel wat mensen uit de bijstand bij MamaLoes aan werk gekomen. MamaLoes wil nog meer mensen die langs de kant staan, die kans bieden. Dat vereist verdere professionalisering van de inrichting van de organisatie. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van de juiste ondersteuning aan medewerkers op het gebied van o.a. huisvesting, schulden en gezondheid. Onderdeel van Open Hiring is de inzet van een life coach die deze ondersteuning gaat bieden. In de pilot moet blijken of de methodiek van Open Hiring daarvoor de handvatten biedt. Daarnaast wil MamaLoes graag een voorbeeld zijn om andere werkgevers te inspireren en motiveren hun deuren voor een bredere groep mensen open te zetten.

Toggle
Staan er al meer pilots gepland?

Er zijn andere werkgevers die interesse hebben getoond om als pilotbedrijf met Open Hiring te starten. We zijn met deze bedrijven nog volop in gesprek hoe deze deelname in de praktijk vorm zou moeten krijgen. We hebben nog ruimte voor meer pilots, dus wanneer een werkgever enthousiast is over deze aanpak, dan komen we graag in contact.

Voor werkgevers
Toggle
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als werkgever?

Start Foundation hanteert een aantal uitgangspunten voor werkgevers die willen deelnemen:

  • Het bedrijf kent een zichtbare directie die Open Hiring omarmt en het concept onderdeel wil maken van de bedrijfscultuur.

  • Het bedrijf is van voldoende omvang, waardoor het mogelijk is om vijf tot tien baanopeningen per jaar beschikbaar te hebben die via Open Hiring kunnen worden ingevuld.

  • We zoeken reguliere werkgevers die al enige jaren succesvol actief zijn en niet werken met speciale doelgroepen. Iedereen die denkt dat hij of zij geschikt is voor de vacature, moet via Open Hiring aan de slag kunnen.

  • Het bedrijf moet werk beschikbaar hebben met directe loonwaarde. Om aan de slag te kunnen, is geen uitgebreide inwerkperiode nodig. De werknemer ontvangt vanaf dag één salaris.

  • Om de haalbaarheid van Open Hiring in Nederland goed te kunnen toetsen, zoekt Start Foundation werkgevers uit verschillende sectoren, verspreid over heel Nederland.

Toggle
Ik ben geïnspireerd door Open Hiring, maar wil mijn aanstaande werknemer wél spreken voordat ik hem/ haar aanneem. Kan ik toch deelnemen aan het pilotprogramma?

Nee, u kunt helaas niet deelnemen. De kern van Open Hiring is een baan zónder gesprek vooraf. Daarmee halen we alle drempels weg voor werkzoekenden om zich te melden en verwachten we dat mensen die nu vaak (onterecht) worden afgewezen, toch kans op werk hebben. 

Toggle
Ik neem nu al iedereen gewoon aan, ik doe al aan Open Hiring.

Het openstellen van een vacature en iemand zelf laten besluiten of hij of zij het werk aankan, is een onderdeel van Open Hiring. Door deze aanpak toe te passen, verplicht de werkgever zichzelf ook om iedere medewerker die zich aanmeldt, een werkelijke kans te geven succesvol te worden in het werk dat geboden wordt. Dat gaat verder dan de eisen van `goed werkgeverschap’.  Wanneer er bijvoorbeeld belemmeringen zijn waardoor iemand de volgende dag niet fit kan verschijnen, dan deelt de werknemer dit met de werkgever. Vervolgens zoekt men samen een oplossing, waarbij de werknemer verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen functioneren. Binnen de pilots testen we nu of dit kan via de life coach, zodat de werkgever niet oneigenlijk belast wordt.

Toggle
Is Open Hiring geschikt voor elk bedrijf of alleen voor sociale ondernemingen?

Open Hiring is in principe geschikt voor ieder bedrijf, maar je moet als werkgever wel een hart hebben voor deze aanpak. Er moet een bedrijfscultuur heersen die is gebaseerd op vertrouwen en uitstraalt dat mensen er met open armen worden ontvangen.

Toggle
Wat moet je als werkgever doen als een Open Hiring-kandidaat wel heel gemotiveerd is, maar niet over de juiste diploma’s beschikt? Of geen VOG krijgt?

Je moet heel goed nadenken en bekijken waartoe je als werkgever wettelijk verplicht bent. Je kunt geen vrachtwagenchauffeur zijn zonder rijbewijs. Punt uit. De VOG is helder en eerlijk. Als je in de gevangenis bent gekomen vanwege een financieel vergrijp, kun je niet meer aan de slag bij een bank, maar nog wel bij heel veel andere werkgevers. Ook hier geldt dat Open Hiring niet betekent dat alles maar moet kunnen.

Toggle
Zijn er financiële gevolgen van Open Hiring voor een werkgever?

In principe niet. Een Open Hiring-medewerker is hetzelfde als elke andere werknemer. Wel verschuift bij Open Hiring de aandacht van de werving en selectie van een medewerker naar de inwerkperiode.

Toggle
Wat gebeurt er met Open Hiring-medewerkers bij langdurige ziekte of als mensen vanwege problemen regelmatig van het werk wegblijven?    

Hetzelfde als met andere werknemers. Open Hiring betekent niet dat je gewoon alles mag gaan doen. Je maakt afspraken en daar houdt een medewerker zich aan. Net als zijn collega die niet via Open Hiring aan de slag is gegaan.

Toggle
Wat is de rol van de Life coach en wie betaalt dat? Is er verschil met een jobcoach?

Een jobcoach wordt alleen ingeschakeld als er problemen in het geding zijn die rechtstreeks met het werk te maken hebben. Een Life coach gaat verder. Die komt in het geweer als er op privégebied problemen spelen die van invloed blijken te zijn op het werk. Schuldenproblematiek bijvoorbeeld. De kosten hiervoor worden gedeeld door de werkgever en de overheid. Op dit moment wordt de Life coach via de Werkgeversservice Punten gefinancierd in het kader van het project Perspectief op Werk van het ministerie van SoZaWe. De rijksoverheid ziet in Open Hiring een geschikt instrument om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen, want bij Open Hiring heeft iedereen in principe een gelijke kans op werk.

Toggle
Is Open Hiring alleen bedoeld voor kwetsbare werkzoekenden, zoals ouderen, mensen met een gat in hun cv, langdurig werklozen, ex-gedetineerden, etc.? Of kun je via Open Hiring ook overstappen van baan naar baan? 

Open Hiring maakt het ook mogelijk om van werk naar werk te komen. Achtergrond speelt geen enkele rol. We zien dat zich ook mensen melden die eerder niet op zulke functies solliciteerden. Die willen wel graag werken, maar hebben vanwege negatieve ervaringen geen zin in een selectieprocedure. Dat is een redelijk grote groep.

Productiefaciliteit Nederland
Toggle
Komt er ook een fabriek van Greyston in Nederland?

Greyston komt met Open Hiring naar Nederland en onderzoekt daarnaast ook de mogelijkheden van het op termijn openen van een bakkerij in Nederland. Zodra hierover meer bekend is, zullen we daarover naar buiten treden.

Toggle
Waar kan ik brownies van Greyston kopen?

Op dit moment zijn de consumentenbrownies nog niet in Nederland te verkrijgen. Je kunt wel een heerlijke pint ijs kopen van Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie. Deze brownies worden door Greyston gemaakt.

Voor werkzoekenden
Toggle
Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een baan bij een bedrijf dat aan Open Hiring doet?

Als je wilt werken en denkt de geboden baan aan te kunnen, dan meld je je bij het betreffende bedrijf en zet je je naam en telefoonnummer op de vacaturewachtlijst. Je krijgt dan melding op welke plaats je op de wachtlijst staat. Zodra er een vacature vrijkomt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst gebeld en kun je aan de slag.

Toggle
Wat voor contract krijg ik?

Het contract dat je krijgt, kan bij elk Open Hiring-bedrijf anders zijn en kan bij sommige bedrijven ook afhangen van je eigen wensen en/of situatie. Uitgangspunt is dat je duurzaam aan de slag kunt. En je krijgt vanaf dag één betaald.

Toggle
Wat gebeurt er als ik mijn naam op de vacaturewachtlijst heb gezet?

Op het moment dat jij je naam hebt ingevoerd, ontvang je een bewijs dat je ingeschreven bent. Ook krijg je te horen hoeveel mensen nog voor jou op de lijst staan. Na verloop van tijd ontvang je een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Heb je daarna nog steeds interesse in de baan, dan kun je starten zodra er een vacature is en jij de volgende op de lijst bent die aan de beurt is.

Toggle
Wordt echt iedereen aangenomen?

Ja. Het principe van Open Hiring is dat iedereen die wil werken en denkt de baan aan te kunnen, de kans krijgt om te laten zien wat hij of zij waard is. Op het moment dat de vacature vrijkomt en jij de volgende op de lijst bent die aan de beurt is, kun je aan de slag.

Toggle
Waarom worden niet alle vacatures via Open Hiring opengezet?

Wanneer iemand zich meldt via Open Hiring, dan garandeert de werkgever dat werk beschikbaar is. Dat kan een periode duren, daarom is er een wachtlijst. Niet iedere functie kent een korte doorlooptijd, dat houdt in dat alleen vacatures waarvan men weet dat een doorstroom te verwachten is, voor Open Hiring in aanmerking komen.

Toggle
Kunnen jullie mij aan een baan helpen?
Hartelijk dank voor je interesse in Open Hiring.

Start Foundation bemiddelt zelf niet rechtstreeks richting een baan. Start Foundation is geen uitzendbureau en ook geen reïntegratiebedrijf. Wij zijn erop gericht om initiatieven te ontwikkelen die mensen aan een baan helpen. Wij zien het als onze taak om zoveel mogelijk bedrijven in Nederland te interesseren voor Open Hiring, zodat er kansen worden gecreëerd voor mensen die anders niet aan het werk komen.

Gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven in Nederland die vacatures aanbieden via Open Hiring: Een baan zonder sollicitatiegesprek. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is langsgaan bij het bedrijf en je naam op de wachtlijst voor de vacature zetten.

Bij welke bedrijven kan ik inschrijven op een baan via Open Hiring?

Wil je weten of er een bedrijf bij jou in de buurt is waar je je kunt inschrijven? Klik op een bol op onderstaande landkaart bij jou in de buurt. Een popup opent met de naam van het Open Hiring bedrijf, de functie en een link naar de website van de werkgever. Daar vind je meer informatie over de vacature en hoe je je kunt aanmelden.

Let op: Als gevolg van het Corona virus nemen ook deze bedrijven maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Het kan dus zijn dat de vacatures pas later weer beschikbaar zijn.

Klik op de 'markeerpunten' in de kaart voor meer informatie:
101

Open Hiring locaties

Chain Logistics

Locatie: Jagersveld 10, Uden
Type werk: Assemblage

MamaLoes

Locatie: Tijvoortsebaan 15, Goirle
Type werk: Logistiek

ECCO Leather

Locatie: Vierbundersweg 11, Dongen
Type werk: Leerlooierij

Groen Xtra

Locatie: Insulindestraat 9, Tilburg
Type werk: Groenvoorziening

De Koekfabriek

Locatie: Agro Business Park 75, Wageningen
Type werk: Productie

Centerparcs de Limburgse Peel

Locatie: Peelheideweg 25, America
Type werk: Schoonmaak

Cordaan Thuisdiensten

Locatie: Zekeringstraat 1, Amsterdam
Type werk: Schoonmaak

Kleywegen

Locatie: Edisonweg 15, Woerden
Type werk: Diverse algemene werkzaamheden

Noot Personen-vervoer

Locatie: Horaplantsoen 2, Ede
Type werk: Callcenter

Novon schoonmaak

Locatie: Botterweg 16, Zwolle
Type werk: Schoonmaak

Cox & Co

Locatie: Kazerneplein 5, Roermond
Type werk: Afwaswerkzaamheden

Jumbo Rotterdam Schiedamseweg

Locatie: Schiedamseweg 62, Rotterdam
Type werk: Diverse werkzaamheden

GWS dé schoonmaker

Locatie: Westeind 10, Rosmalen
Type werk: Schoonmaak

Patisserie Pater

Locatie: Appelmarkt 12, Zwaagdijk-Oost
Type werk: Productie, verpakking

Freshco BV

Locatie: Edisonweg 30, Echt
Type werk: Schoonmaak, productie en interne logistiek

Market Plaza AH

Locatie: Burghseweg 73, Burgh-Haamstede
Type werk: All-round supermarkt werkzaamheden

Hectas Facility Services

Locatie: Breda
Type werk: Schoonmaak

Jumbo Monique Heerhugowaard

Locatie: Middenweg 245, Heerhugowaard
Type werk: Allround supermarkt werkzaamheden

Jumbo Monique Zwaagdijk

Locatie: Zwaagdijk 227F, Zwaagdijk
Type werk: Allround supermarkt werkzaamheden

Kringloop Aktief

Locatie: Gildenstraat 43, Doetinchem
Type werk: Kringloop

'T Zusje Terneuzen

Locatie: Nieuwstraat 70, Terneuzen
Type werk: Horeca

Wiltec

Locatie: Industrielaan 24, Uden
Type werk: Facilitaire dienst

La Place Eindhoven 

Locatie: Piazza 62, 5611 AE Eindhoven (2e etage)
Type werk: Horeca

La Place Zoeterwoude

Locatie: Groene Hartplein 1, 2381 GS Zoeterwoude
Type werk: Horeca

La Place Roermond

Locatie: Stadsweide 122, 6041 TD Roermond
Type werk: Horeca

La Place ‘t Harde

Locatie: Eperweg 94, 8084 HK ‘t Harde
Type werk: Horeca

La Place Weert

Locatie: Rijksweg A2 75, 6004 RW Weert
Type werk: Horeca

La Place Stroe

Locatie: Heideweg 26, 3776 PX Stroe
Type werk: Horeca

La Place De Meern

Locatie: Meerndijk 59, 3454 HP De Meern
Type werk: Horeca

Hago, De Leistert

Locatie: Heldensedijk 5, 6088 NT Roggel
Type werk: Schoonmaak

Bakkerij Bouman

Locatie: Geldermalsen
Type werk: Productiewerk bakkerij

De Beren Goes

Locatie: Goes
Type werk: Horeca

KFC Middelburg

Locatie: Middelburg
Type werk: Horeca

Omoda Zierikzee

Locatie: Zierikzee
Type werk: Logistiek

Brasserie Smits Wemeldinge

Locatie: Wemeldinge
Type werk: Horeca

Zeelandia Zierikzee

Locatie: Zierikzee
Type werk: Productie / Magazijn

CSU 16 locaties in Zeeland

Locatie: Diverse locaties Zeeland
Type werk: Schoonmaak

Groenoord Zorgt

Locatie: Lammenschansweg 130F in Leiden
Type werk: Thuishulp

Hectas in Anjum

Locatie: Landal Esonstad in Anjuml
Type werk: Schoonmaak

Lanthopus

Locatie: Frisselsteinstraat 5 5461 AD Veghel
Type werk: Communicatie en marketing

Samsung

Locatie: Bavelseparklaan 3, 4817 ZX Bavel
Type werk: Magazijn

Kalff telefonische fondsenwerving

Locatie: Randstad 21, 1314BH te Almere
Type werk: Callcenter
Toggle
Is Open Hiring alleen bedoeld voor kwetsbare werkzoekenden, zoals ouderen, mensen met een gat in hun cv, langdurig werklozen, ex-gedetineerden, etc.? Of kun je via Open Hiring ook overstappen van baan naar baan? 

Open Hiring maakt het ook mogelijk om van werk naar werk te komen. Achtergrond speelt geen enkele rol. We zien dat zich ook mensen melden die eerder niet op zulke functies solliciteerden. Die willen wel graag werken, maar hebben vanwege negatieve ervaringen geen zin in een selectieprocedure. Dat is een redelijk grote groep.

Privacy
Toggle
Hoe is de privacy van deelnemers aan Open Hiring geregeld?

Werkzoekenden die deelnemen aan Open Hiring, zetten hun naam, telefoonnummer en e-mailadres op een lijst. Deze gegevens zijn alleen bekend bij de partijen die verbonden zijn aan het programma Open Hiring en waarmee een AVG-verwerkersovereenkomst is afgesloten. Dat zijn het betreffende (pilot)bedrijf en de universiteit die het effectonderzoek gaat doen. De gegevens zijn in eerste instantie bedoeld om contact op te kunnen nemen over de vacature en positie op de lijst. Op een later moment volgt een verzoek tot het deelnemen aan een effectonderzoek. Het is natuurlijk de vrijwillige keuze van de werkzoekende om ook (of juist niet) aan het onderzoek deel te nemen. De verzamelde onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd en bewaard zolang het Open Hiring-programma loopt. Gegevensuitwisseling is altijd beveiligd met een versleutelde https-verbinding. In alle gevallen geldt: de gegevens worden direct vernietigd als de gegevens niet meer nodig zijn, op het moment dat de werkzoekende daarom verzoekt of als de werkzoekende zich alsnog terugtrekt uit het onderzoek of uit het Open Hiring-programma.