Veel gestelde vragen Open Hiring®

  

Hieronder vindt u een lijst met de meest gestelde vragen rondom het programma Open Hiring™. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Over Open Hiring
Toggle
Wat is Open Hiring?

Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken en je denkt het werk aan te kunnen, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. Het enige wat telt, is wat je vandaag wilt en komt doen, wat je nu waarmaakt. Zonder vragen.

Toggle
Is Open Hiring nieuw?

In Nederland is Open Hiring nieuw. In Amerika wordt Open Hiring al 35 jaar succesvol toegepast door Greyston. Bernie Glassman startte in 1982 vanuit de boeddhistische basisprincipes een bakkerij. Hij wilde de armoede bestrijden door werk te creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen. Het principe dat hij bedacht, was simpel: als je wilt werken, kom je naar de bakkerij om je naam op een lijst te zetten. Als er dan vervolgens een plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag. Greyston heeft in Amerika zo al veel mensen aan een baan geholpen.

Toggle
Hoe werkt Open Hiring precies?

Dat weten we in Nederland nog niet. We weten alleen hoe Greyston het aanpakt binnen de Amerikaanse context. Samen met Greyston en werkgevers in Nederland gaan we nu aan de slag om de Nederlandse variant te ontwikkelen. In hoofdlijnen is de aanpak als volgt:

Een bedrijf zet vacatures met perspectief op vast dienstverband open voor Open Hiring. Als je als werkzoekende gemotiveerd bent om te werken en denkt het geboden werk aan te kunnen, dan zet je je naam op een vacaturewachtlijst die klaarligt bij het bedrijf. Als er vervolgens plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag en kun je laten zien wat je kunt. Je wordt als iedere andere medewerker aangesproken op je huidige functioneren, niet op je verleden.

Vanaf de eerste dag krijg je betaald, steun voor persoonlijke omstandigheden en kunnen belemmeringen om te werken, worden aangepakt. En dat kan met training en coaching te maken hebben op het werk, maar ook met hulp bij de persoonlijke situatie. Wat telt, is de motivatie om de geboden kans aan te willen pakken.

Toggle
Voor wie is Open Hiring bedoeld?

Open Hiring is voor iedereen die gemotiveerd is om te werken. Voor mensen die nu langs de kant van de arbeidsmarkt staan, om wat voor reden dan ook, biedt Open Hiring echt een kans op een baan waarin je kunt laten zien wat je waard bent. Veel mensen krijgen daar nu geen kans voor, omdat zij in sollicitaties worden afgewezen op zaken als leeftijd, een ‘verkeerde’ achternaam of persoonlijke omstandigheden uit het verleden. Open Hiring is een manier om iedereen een eerlijke kans te geven op werk.

Toggle
Creëert Open Hiring nieuwe banen?

Open Hiring heeft als doel om banen die voor een select aantal medewerkers bereikbaar zijn, open te stellen voor een bredere groep. Er komen geen banen bij, maar het effect zou wel moeten zijn dat meer mensen een kans krijgen om het werk uit te voeren.

Toggle
Is Open Hiring alleen voor sociaal ondernemers/social entrepreneurs weggelegd?

Open Hiring is voor werkgevers toepasbaar die niet afhankelijk zijn van een geldstroom gekoppeld aan een specifieke doelgroep.  Wanneer je als werkgever bereid bent iedere werkzoekende aan te nemen die zich meldt voor de vacature en deze medewerker vervolgens zicht wilt bieden op een vast dienstverband, dan kan Open Hiring bij je passen. Niet iedere werkgever heeft werk dat direct vanaf dag één loonwaarde kent. Maar het ruimer openstellen van de deur en oog hebben voor persoonlijke ontwikkeldoelstellingen is een goed uitgangspunt voor iedere functie.

Toggle
Gaat Open Hiring in Nederland werken?

Bij Greyston in Amerika heeft Open Hiring zijn succes bewezen. In 35 jaar zijn er al veel mensen via het bedrijf aan een baan gekomen. Dit heeft ook een positief effect gehad op de lokale gemeenschap waar Greyston onderdeel van uitmaakt. De ervaring die in Amerika is opgedaan, is nu rijp om verder verspreid te worden. In Nederland heeft Greyston in Start Foundation de partner gevonden om dat uit te gaan proberen. Om te achterhalen of Open Hiring in Nederland ook werkt, worden er pilots gestart met bedrijven. Onder leiding van de Open Universiteit van Amsterdam  wordt in opdracht van Start Foundation onderzocht hoe Open Hiring in de praktijk invulling krijgt en wat effecten zijn voor zittende en nieuwe werknemers. Open Hiring heeft in Nederland dus nog een experimenteel karakter.

Toggle
Amerika en Nederland verschillen van elkaar. Is Open Hiring hier wel haalbaar?

Sinds de start van de samenwerking met Greyston in Amerika heeft er een haalbaarheidsonderzoek* plaatsgevonden voor de Nederlandse situatie. De verschillen in wet- en regelgeving en cultuur tussen Amerika en Nederland maken dat het concept zich niet een-op-een laat kopiëren. Daarom voeren we in Nederland kleinschalige experimenten uit bij een aantal pilotbedrijven om te ontdekken welke aanpassingen nodig zijn. Het is een spannende uitdaging. Klik hier om het haalbaarheidsonderzoek te downloaden.

* Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim.

Initiatiefnemers
Toggle
Wie zijn de initiatiefnemers?

Initiatiefnemers zijn grondlegger Greyston en maatschappelijk ontwikkelaar en investeerder Start Foundation. Als maatschappelijk ontwikkelaar is Start Foundation continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Het Amerikaanse bedrijf Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring werk aan mensen die het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Greyston en Start Foundation zijn een samenwerking aangegaan om Open Hiring te vertalen naar de Nederlandse situatie. Via het programma Open Hiring wordt de haalbaarheid in Nederland onderzocht en in de praktijk getest. Met het uiteindelijke doel ook in Nederland mensen die nu aan de zijlijn staan, een kans te bieden op een baan.

Toggle
Waarom vinden jullie dat Open Hiring in Nederland nodig is?

Het gaat goed met de Nederlandse arbeidsmarkt. Steeds meer mensen hebben een betaalde baan. Toch blijven er nog grote groepen mensen aan de kant staan. Zo’n 732.000 op dit moment. 80% daarvan is laag- of middelbaar opgeleid. Zij komen niet aan het werk, omdat het werving-en-selectieproces nog steeds veel mensen bewust en onbewust uitsluit. Bijvoorbeeld mensen zonder diploma’s of met weinig opleiding, ouderen  en asielmigranten. Genoeg mensen die graag aan de slag willen, maar niet de kans krijgen te laten zien wat zij waard zijn. Open Hiring kan een innovatieve methode zijn om aan deze mensen kansen te bieden.

Toggle
Hoe gaan jullie met Open Hiring in Nederland aan de slag?

In Nederland zetten we met werkgevers kleinschalige experimenten op om te ontdekken hoe Open Hiring kan worden aangepast om ook hier mensen die aan de zijlijn staan, kansen te bieden op een baan. MamaLoes is het eerste pilotbedrijf dat in de praktijk aan de slag is gegaan. Dit bedrijf voert nu al een zeer open aannamebeleid en hoopt via het programma veel te leren van het Amerikaanse model. Chain Logistics, een logistieke dienstverlener met vestigingen in Nijmegen en Uden, is als tweede pilotbedrijf gestart. Het bedrijf ziet Open Hiring als middel om een nieuwe dimensie te geven aan sociaal ondernemen. Meer werkgevers hebben interesse getoond om als pilotbedrijf deel te nemen. Om te achterhalen of Open Hiring ook impact heeft, wordt met evaluatiestudies onderzocht hoe Open Hiring in de praktijk invulling krijgt en wat effecten zijn voor zittende en nieuwe werknemers.

Toggle
Waar lopen er Open Hiring-pilots?

Het eerste pilotbedrijf waar vacatures via Open Hiring zijn opengesteld, is MamaLoes. Het bedrijf verkoopt babyartikelen en is gevestigd in Goirle. MamaLoes heeft naast een webwinkel ook  vijf fysieke winkels. Er werken in totaal ca. 130 mensen bij MamaLoes. De 80 uur waarvoor de wachtlijst is opengesteld, betreffen laagdrempelig werk in het magazijn in Goirle.

Het tweede pilotbedrijf is Chain-Logistics, een logistieke dienstverlener met vestigingen in Nijmegen en Uden. Er werken in totaal ca. 75 mensen bij Chain-Logistics. De vacature waar de wachtlijst is opengesteld, betreft assemblagewerk in de vestiging in Uden.

Toggle
 Waarom doet Chain-Logistics mee met Open Hiring?

Chain-Logistics neemt al vaker medewerkers aan die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.  Open Hiring zien zij als een innovatieve methode om nog meer mensen kansen te bieden en gemotiveerde mensen binnen te halen. De rol van life coach wordt door een medewerker van Chain-logistics ingevuld, die daarvoor de nodige expertise in huis heeft. En is het interessant om te volgen of er mensen zijn die via Open Hiring als assemblagemedewerker binnen komen, door kunnen groeien naar bijvoorbeeld chauffeur. Daarnaast wil ook Chain-Logistics een ambassadeursrol richting andere werkgevers vervullen.

Toggle
Waarom doet MamaLoes mee met Open Hiring?

MamaLoes is van huis uit al een bedrijf met een zeer open aannamebeleid vanuit de intrinsieke motivatie van de oprichters (Loes en Marco) dat iedereen kansen moet krijgen in het leven. Door de jaren heen zijn er al heel wat mensen uit de bijstand bij MamaLoes aan werk gekomen. MamaLoes wil nog meer mensen die langs de kant staan, die kans bieden. Dat vereist verdere professionalisering van de inrichting van de organisatie. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van de juiste ondersteuning aan medewerkers op het gebied van o.a. huisvesting, schulden en gezondheid. Onderdeel van Open Hiring is de inzet van een life coach die deze ondersteuning gaat bieden. In de pilot moet blijken of de methodiek van Open Hiring daarvoor de handvatten biedt. Daarnaast wil MamaLoes graag een voorbeeld zijn om andere werkgevers te inspireren en motiveren hun deuren voor een bredere groep mensen open te zetten.

Toggle
Staan er al meer pilots gepland?

Er zijn andere werkgevers die interesse hebben getoond om als pilotbedrijf met Open Hiring te starten. We zijn met deze bedrijven nog volop in gesprek hoe deze deelname in de praktijk vorm zou moeten krijgen. We hebben nog ruimte voor meer pilots, dus wanneer een werkgever enthousiast is over deze aanpak, dan komen we graag in contact.

Voor werkgevers
Toggle
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als werkgever deel te kunnen nemen aan een pilot?

Start Foundation hanteert een aantal uitgangspunten voor werkgevers die willen deelnemen aan een pilot:

  • Het bedrijf kent een zichtbare directie die Open Hiring omarmt en het concept onderdeel wil maken van de bedrijfscultuur.

  • Het bedrijf is van voldoende omvang, waardoor het mogelijk is om vijf tot tien baanopeningen per jaar beschikbaar te hebben die via Open Hiring kunnen worden ingevuld.

  • We zoeken reguliere werkgevers die al enige jaren succesvol actief zijn en niet werken met speciale doelgroepen. Iedereen die denkt dat hij of zij geschikt is voor de vacature, moet via Open Hiring aan de slag kunnen.

  • Het bedrijf moet werk beschikbaar hebben met directe loonwaarde. Om aan de slag te kunnen, is geen uitgebreide inwerkperiode nodig. De werknemer ontvangt vanaf dag één salaris.

  • Om de haalbaarheid van Open Hiring in Nederland goed te kunnen toetsen, zoekt Start Foundation werkgevers uit verschillende sectoren, verspreid over heel Nederland.

Bent u enthousiast en denkt u aan deze voorwaarden te voldoen, neem dan contact op met Ingeborg Zwolsman.

Programmamanager Open Hiring®
040 2461850
Toggle
Ik ben geïnspireerd door Open Hiring, maar wil mijn aanstaande werknemer wél spreken voordat ik hem/ haar aanneem. Kan ik toch deelnemen aan het pilotprogramma?

Nee, u kunt helaas niet deelnemen. De kern van Open Hiring is een baan zónder gesprek vooraf. Daarmee halen we alle drempels weg voor werkzoekenden om zich te melden en verwachten we dat mensen die nu vaak (onterecht) worden afgewezen, toch kans op werk hebben. 

Toggle
Ik neem nu al iedereen gewoon aan, ik doe al aan Open Hiring.

Het openstellen van een vacature en iemand zelf laten besluiten of hij of zij het werk aankan, is een onderdeel van Open Hiring. Door deze aanpak toe te passen, verplicht de werkgever zichzelf ook om iedere medewerker die zich aanmeldt, een werkelijke kans te geven succesvol te worden in het werk dat geboden wordt. Dat gaat verder dan de eisen van `goed werkgeverschap’.  Wanneer er bijvoorbeeld belemmeringen zijn waardoor iemand de volgende dag niet fit kan verschijnen, dan deelt de werknemer dit met de werkgever. Vervolgens zoekt men samen een oplossing, waarbij de werknemer verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen functioneren. Binnen de pilots testen we nu of dit kan via de life coach, zodat de werkgever niet oneigenlijk belast wordt.

Productiefaciliteit Nederland
Toggle
Komt er ook een fabriek van Greyston in Nederland?

Greyston komt met Open Hiring naar Nederland en onderzoekt daarnaast ook de mogelijkheden van het op termijn openen van een bakkerij in Nederland. Zodra hierover meer bekend is, zullen we daarover naar buiten treden.

Toggle
Waar kan ik brownies van Greyston kopen?

Op dit moment zijn de consumentenbrownies nog niet in Nederland te verkrijgen. Je kunt wel een heerlijke pint ijs kopen van Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie. Deze brownies worden door Greyston gemaakt.

Voor werkzoekenden
Toggle
Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een baan bij een bedrijf dat aan Open Hiring doet?

Als je wilt werken en denkt de geboden baan aan te kunnen, dan meld je je bij het betreffende bedrijf en zet je je naam en telefoonnummer op de vacaturewachtlijst. Je krijgt dan melding op welke plaats je op de wachtlijst staat. Zodra er een vacature vrijkomt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst gebeld en kun je aan de slag.

Toggle
Wat voor contract krijg ik?

Het contract dat je krijgt, kan bij elk Open Hiring-bedrijf anders zijn en kan bij sommige bedrijven ook afhangen van je eigen wensen en/of situatie. Uitgangspunt is dat je duurzaam aan de slag kunt. En je krijgt vanaf dag één betaald.

Toggle
Wat gebeurt er als ik mijn naam op de vacaturewachtlijst heb gezet?

Op het moment dat jij je naam hebt ingevoerd, ontvang je een bewijs dat je ingeschreven bent. Ook krijg je te horen hoeveel mensen nog voor jou op de lijst staan. Na verloop van tijd ontvang je een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Heb je daarna nog steeds interesse in de baan, dan kun je starten zodra er een vacature is en jij de volgende op de lijst bent die aan de beurt is.

Toggle
Wordt echt iedereen aangenomen?

Ja. Het principe van Open Hiring is dat iedereen die wil werken en denkt de baan aan te kunnen, de kans krijgt om te laten zien wat hij of zij waard is. Op het moment dat de vacature vrijkomt en jij de volgende op de lijst bent die aan de beurt is, kun je aan de slag.

Toggle
Waarom worden niet alle vacatures via Open Hiring opengezet?

Wanneer iemand zich meldt via Open Hiring, dan garandeert de werkgever dat werk beschikbaar is. Dat kan een periode duren, daarom is er een wachtlijst. Niet iedere functie kent een korte doorlooptijd, dat houdt in dat alleen vacatures waarvan men weet dat een doorstroom te verwachten is, voor Open Hiring in aanmerking komen.

Toggle
Kunnen jullie mij aan een baan helpen?
Hartelijk dank voor je interesse in Open Hiring.

Er zijn steeds meer bedrijven in Nederland die starten met Open Hiring. Een baan zonder sollicitatiegesprek. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is langsgaan bij het bedrijf en je naam op de vacaturewachtlijst zetten. Als gevolg van het Corona virus nemen ook deze bedrijven maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Het kan dus zijn dat de vacatures pas later weer beschikbaar zijn. Kijk op de website van de werkgevers voor de actuele informatie:

Op deze adressen kun jij je melden voor een baan zonder sollicitatiegesprek:

Kunnen jullie mij aan een baan helpen?

Start Foundation is geen uitzendbureau en ook geen reïntegratiebedrijf. Wij zijn erop gericht om initiatieven te ontwikkelen die mensen aan een baan helpen. Het is onze taak om zoveel mogelijk bedrijven in Nederland te interesseren voor Open Hiring, zodat er kansen worden gecreëerd voor mensen die anders niet aan het werk komen. Wij bemiddelen zelf dus niet rechtstreeks richting een baan.   

Privacy
Toggle
Hoe is de privacy van deelnemers aan Open Hiring geregeld?

Werkzoekenden die deelnemen aan Open Hiring, zetten hun naam, telefoonnummer en e-mailadres op een lijst. Deze gegevens zijn alleen bekend bij de partijen die verbonden zijn aan het programma Open Hiring en waarmee een AVG-verwerkersovereenkomst is afgesloten. Dat zijn het betreffende (pilot)bedrijf en de universiteit die het effectonderzoek gaat doen. De gegevens zijn in eerste instantie bedoeld om contact op te kunnen nemen over de vacature en positie op de lijst. Op een later moment volgt een verzoek tot het deelnemen aan een effectonderzoek. Het is natuurlijk de vrijwillige keuze van de werkzoekende om ook (of juist niet) aan het onderzoek deel te nemen. De verzamelde onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd en bewaard zolang het Open Hiring-programma loopt. Gegevensuitwisseling is altijd beveiligd met een versleutelde https-verbinding. In alle gevallen geldt: de gegevens worden direct vernietigd als de gegevens niet meer nodig zijn, op het moment dat de werkzoekende daarom verzoekt of als de werkzoekende zich alsnog terugtrekt uit het onderzoek of uit het Open Hiring-programma.